Zarządzenie Nr 219/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 10:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
ZARZĄDZENIE NR 219/2012
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz
z
dnia 28 września 2012r.

 

                       
                       
w sprawie: wprowadzenia w życie Planu Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz
 
Na podstawie § 3 pkt 2 Rozpordzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850), Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej wojedztw, powiatów i gmin, Zarządzenia Nr 59/12
Wojewo
dy Małopolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa Małopolskiego z dnia 28
lutego 2012r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin oraz Zardzenia Nr 15/2012 Starosty Nowosądeckiego - Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie opracowania planu obrony
cyw.ilnej powiatu i gmin, zarządza się, co następuje:
 
§ l
 
Wprowadzam w życie Plan Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz uzgodniony ze Starostą
Nowosą
deckim-Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Nowosądeckiego.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia oraz dokonywanie okresowych aktualizacji Planu Obrony Cywilnej
Gm
iny Stary Sącz powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Admini
stracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek