Zarządzenie Nr 217/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 10:17
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 10:37
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 217/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 września 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.'A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje
:
 
§ 1
 
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik