Zarządzenie Nr 215/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 09:22
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 09:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 215/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 września 2012 roku

 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XXVIII126012012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.l
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 po
z. 1240
z późno zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ l
 
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany :
1. W załączniku Nr l dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgrJacek Lelek

Załącznik