Zarządzenie Nr 213/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 09:13
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 09:21
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 213/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 25 września 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i u§t.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy
z dnia 27 sierpn
ia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14
ust 1 Uchwały Rady Mie
jskiej w Starym Sączu Nr XVII/168/2012 z dnia 26 stycznia 2012
roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza s
ię następujące
zm
iany:
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączn
iku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszego
zarządzenia
.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek 

Załącznik