Zarządzenie Nr 212/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:55
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 09:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 212/2012
Burmistrza Starego Sącza

 

z dnia 25 września 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2:'2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:
 
§ 1
 
1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
4.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawam
i, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik