Zarządzenie Nr 205/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:45
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 08:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 205/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 września 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:
 
§ 1
 
1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.
3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
, jak
w załączniku Nr 3 do nin
iejszego zarządzenia.
4.       Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
z: przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku Nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik