Zarządzenie Nr 170/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:33
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 08:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 170/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 7 sierpnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do wystawiania i
odbioru faktur
vat.

Działając w oparciu a art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samordzie
gminnym /tekstjednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zmianami/ Zarządzam co
następuje:

§1

Upoważniam następujące osoby do wystawiania i odbioru faktur vat w zakresie spraw
prowadzonych przez Urząd Miejski w Starym Sączu:

l.Lucyna Zaucha - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy,
2.Joanna Szewczyk - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy,
3.Mari~ Sadowska - w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy.

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie
upoważnienia pracowników Urz
ędu Miejskiego w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur
vat
.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek