Zarządzenie Nr 147/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:30
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 08:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 147/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 17 lipca 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.
 
Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) zarządzam co następuje:
 
§l.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania pn:
Odbudowa infrastruktury drogowej gminy Stary Sącz - obejmującego zadania.
Zadanie l.
Odbudowa drogi gminnej nr 294270K Moszczenica Niżna - Lipie-Barcice w km 4+400-4+870
w Moszczenicy Niżnej
.
Zadanie 2.
Odbudowa drogi gminnej nr 294288K Skrudzina - Działy w km 0+000-0+980 wSkrudzinie.
Zadanie 3.
Odbudowa drogi gminnej nr 294289K Wola Krogulecka - Brzezowica w km 0+000-0+900 w Woli
Kroguleckiej.
Zadanie 4.
Odbudowa drogi gminnej nr 294272K Moszczenica Niżna - Do Przedszkola - przy Stadionie
(Pustki) w km 0+550 - 1+000 w Moszczenic
y Niżnej.
Zadanie 5.
Odbudowa drogi gminnej "Do Warzechy - Na Wilkówce" w km 0+000-0+300 w Gaboniu.
powołuję komisję w następującym składzie:
1.mgr inż. Paweł Dybiec         - Kierownik Referatu GKiOŚ
2.      mgr inż. Elżbieta Migacz - Inspektor UM w Starym Sączu
3.Kazimierz Nakielski            - Podinspektor UM w Starym Sączu przy udziale
4.      Tadeusz Pytko - Inspektor Nadzoru
5.      mgr inż. Janusz Liptak - Inspektor Nadzoru
 
§2
 
Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następujących terminach,
- zadanie 1,2,3 - w terminie 27 lipca 2012r
- zadanie 4,5 - w terminie 23 lipca 2012r
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek