Zarządzenie Nr 145/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:22
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 08:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 145/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 17 lipca 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz: '1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
n
iniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik