Zarządzenie Nr 142/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  26-01-2015 | 14:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 142/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dn
ia 16 lipca 2012 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi
Miejskiego Zakładu Gospodark
i Komunalnej w Starym Sączu.

Na podstawie art. 47 ust.l ustawy '1- dnia 8 marca 1990 r. o samordzie gminnym (Dz. U. z
2001.Nr 142 poz. 1591 z e zm.) .".

Zarządzam co następuje:

§1

                 Udzielam pełnomocnictwa do działania jednoosobowegPanu mgr Ryszardowi

Niejadlikowi Dyrektorowi Miejskiego Zaadu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.

§2

1. Udzielone pełnomocnictwo upoważnia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunaln
ej w Starym czu do dokonywania czynności prawnych związanych z
prowadzeniem jednostki.

2. Zakres udzielonego pełnomocnictwa stanowi załącznik m 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Pełnomocnictwo o których mowa w § 1 udziela się na czas nieokrlony. Wygasa z chwilą
cofnięcia albo z upływem okresu powierzenia funkcji kierownika.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik