Zarządzenie Nr 141/2012

rok 2012

 
data publikacji:  13-02-2013 | 08:12
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2013 | 08:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 141/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16 lipca 2012 r
.
 
w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U
. z 2001 r. Nr 142 poz.Ićvl ze zm.), w związku z art.22 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223 poz.1448 ze zm.) oraz Uchwały Nr
XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu
, z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie
utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powierzam Panu mgr Ryszardowi Niejadlikowi pełnienie funkcji Dyrektora Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu od dnia 01 sierpnia 2012 r.
 
§ 2
 
Zakres obowiązków oraz wynagrodzenie zostaną ustalone odrębnie.
 
§3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 01 sierpnia 2012 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek