Zarządzenie Nr 137/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 15:07
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 15:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 137/2012
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 11 lipca 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.l9 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010 r
. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:
 
§l.
 
W związku z koniecznościąprzepi'ówadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania
pn
.
 
Odbudowa infrastruktury drogowej gminy Stary Sącz.
 
W zakresie:
 
l.   Odbudowy drogi gminnej nr 294233K "Barcice Górne - Głucha Dolina" w km 0+900 - 1+600
w Barcicach.
2. Odbudowy drogi gminnej nr 294186K ul. Piaski w km 0+000-0+272 w Starym Sącz.
3. Odbudowy drogi gminnej "Na Polankę" w km 0+417 - 0+917 w Przysietnicy.
4. Odbudowy drogi gminnej nr 294236K "Gaboń Praczka-Wilkówka z Osady (łącznik)"
w km 0+000 -1+100 w Gaboniu.
 
powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

l. Paweł Dybiec - Przewodniczący
2. Wiesław Sasak - sekretarz
3. Elżbieta Migacz - Członek
4. Kazimierz N akielski - Członek

 §2
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
§3
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 26.07.2012r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§4
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek