Zarządzenie Nr 136/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 15:04
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 15:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 136/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 10 lipca 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168
/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6 12012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zrmany :
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak wzałączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik