Zarządzenie Nr 135/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 15:01
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 15:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 135/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 10 lipca 2012
roku
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1
, do niniejszego zarządzenia.
2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik