Zarządzenie Nr134 /2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 15:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr134 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 09 lipca 2012 roku
 
w sprawie: przesunięć w wydatkach majątkowych w budżecie 2012 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 pkt 4
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XV1I/168/2012 w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych w obrębie działu i rozdziału- jak w
załączniku nr 1 do niniej szego zarządzenia
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik