Zarządzenie Nr 133/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 14:51
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 14:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 133/2012
Burmistrza Starego
Sącza
z dnia 06 lipca 2012 roku

 
                       
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.Z pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.
ż 200'1' roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust l Uchwały
Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr
XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje:
 
§ l
 
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
l. W załączniku Nr l dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr
2 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik