Zarządzenie Nr 132/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 14:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 132/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 06 lipca 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

 

                         
Na podstawie art.247 ust l i art. 257 pkt. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1140 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) oraz § 14 ust l Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
l, Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr l do niniejszego
zarządzenia.
2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik