Zarządzenie Nr 79/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 12:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 79/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 10.05.2012
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani T. H.
 zam.  (…)                                         >'
Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
§ 1
Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani T. H. zam.  (…) w ramach pomocy socjalnej.
§2
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani T. H.
§ 3
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek