Zarządzenie Nr 103/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:53
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                                              Zarządzenie Nr 103/2012                                                                                                                    
                                                           Burmistrza Starego Sącza
                                                           z dnia 29 maja 2012 roku
 
w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych."
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 ze zm.),                                                                   
zarządzam co następuje:
§1.
Wprowadzam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2.
Traci moc Zarządzenie Nr 143/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz, z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu” , zmienione Zarządzeniami Burmistrza Starego Sącza Nr 285/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. i Nr 39/09 z dnia 18 lutego 2009 r.                                                                                                                                                      
§3.   
                                                                                                                                                                              Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
§4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik