Zarządzenie Nr 100/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:47
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR    100/2012
BURMISTRZA   STAREGO SĄCZA
Z   DNIA 23.05.2012r.
 
w sprawie przekazania materiałów  do zajęć „Drama w języku angielskim” oraz pomocy dydaktycznych do zajęć Koła dziennikarskiego  dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu w ramach projektu:     „NAUKA JEST NAJLEPSZĄ PRZYGODĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
              Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r.
z póź.zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
Postanawia się przekazać nieodpłatnie materiały do zajęć „Drama w języku angielskim” oraz pomoce dydaktyczne do zajęć Kola dziennikarskiego  na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia wg załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu na potrzeby realizacji projektu     „ Nauka jest najlepszą przygodą”.
 
§ 2
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania-przyjęcia
pomocy dydaktycznych.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik