Zarządzenie Nr 117/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA 
 Z DNIA 22.06.2012r.

 

W sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst
jednolity z 2001r - Dz.U. Nr 142 poZ; 1591 z póż. zm./
,
Zarządzam co następuje:
 
§ 1
Norma zużycia paliwa dla samochodu służbowego VOLKSVAGEN TRANSPORTER T4 70D
o numerze rejestracyjn
ym KNS 67300 wynosi:
10 litrów /100 km
 
norma zużycia paliwa może zostać zwiększona do 10% w zależności od utrudnionych warunków
drogowych
 
§2
 
Odpowiedzialnym za rozliczenie i kontrolę z pobranego paliwa na w/w pojazd ustalam pana
Józefa Wandasa
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek