Zarządzenie Nr 128/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:35
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 128/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29 czerwca 2012 r.
 
w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/245/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub GminęStary Sącz zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ekwiwalent otrzymuje członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu  ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2. Ekwiwalent,nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności  w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
3. W przypadku działań ratowniczych wypłaca się ekwiwalent członkowi OSP spełniającemu warunki określone w art. 19 ust 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm),
4. W przypadku szkoleń pożarniczych ekwiwalent wypłaca się członkowi OSP, który uczestniczył i ukończył szkolenie organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 
5. W przypadku prowadzenia działań przez jednostki OSP bez udziału zastępów PSP czas udziału w zdarzeniu należy potwierdzić w KM PSP Nowy Sącz.
 
§ 2
 
Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym może zostać wypłacony członkowi OSP, po przedłożeniu do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu:
-  wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach  
   organizowanych przez PSP lub Gminę - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do  
   zarządzenia,
-  potwierdzenia udziału w zdarzeniu sporządzonego czytelnie – wg. wzoru  określonego w    załączniku nr 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18  lutego 2011 r. w  sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego  (Dz. U. z 2011 Nr 46 poz. 239),
-  zestawienia zbiorczego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach     ratowniczych członków OSP wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 lub 3 do  zarządzenia, lub
-  zestawienia zbiorczego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniach członków OSP wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 lub 5 do zarządzenia wraz  z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.
§ 3
 
1. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 i § 2 wypłacany będzie kwartalnie, na wskazane przez  strażaka- ratownika konto osobiste lub w kasie Urzędu.
2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego winien być złożony w Urzędzie Miejskim  w Starym Sączu po zakończeniu kwartału w nieprzekraczalnym terminie do 20  
    (dwudziestego) dnia następnego miesiąca.
 
 
§ 4
 
1. Odpowiedzialnymi za prawidłowe sporządzenie dokumentów oraz przekazanie ich do
    Urzędu Miejskiego w Starym Sączu są Naczelnicy jednostek OSP oraz Komendant
    Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
2. Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem
    ekwiwalentu sprawuje pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę ze strażami
    pożarnymi lub inna upoważniona osoba.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wezwać Naczelnika danej jednostki OSP lub Komendanta Gminnego ZOSP RP do wyjaśnień na piśmie, w zakresie
    przedstawionych dokumentów o wypłatę ekwiwalentu.
 
§ 5
 
Traci moc Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2009 roku    w sprawie określania zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 
§ 6
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012r.
 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki