Zarządzenie Nr 130/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 130/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 05 lipca 2012 roku

w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust l i 2 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14
ust l Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ l

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012 polegających na
przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr l do
niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik