Zarządzenie Nr 126/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
ZARZĄDZENIE Nr 126/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

 
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
wydzierżawienia.
 
"I) ł
r:
N a podstawie art. 3 O ust.' 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 102,
poz. 651)
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
 
Przeznaczam do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul
. Batorego 25 oraz informacje
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§4

                    
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik