Zarządzenie Nr 127/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:22
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 127/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XXV/244/2012 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 28
czerwca 2012 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2012  rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157 poz. 1240
z późno zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 12012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące

zmiany :

            1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

           2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik