Zarządzenie Nr 125/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 125/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późno zm.)
zarządzam, co następuje

§ 1

Postanawiam wydzierżawić Pani K. J. zam. (…) część nieruchomości gruntowej położonej w Barcicach, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 173 o powierzchni 0,10 ha na okres od 23.07.2012 r. do 31.12.2014 r., z przeznaczeniem na cel rolny.

§2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 001100)
rocznie wolne od podatku VAT.

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek