Zarządzenie Nr 124/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 124/2012

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie' powołania Komisji
Przetargowej
. .

 Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.), oraz art.19 ust.l , art.21 ust.I,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (D. Dz. U z 2010 Nr 113 poz.759)

                   zarządzam co następuje:                            

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn:

 Remont chodnika w ciągu ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu.

 powołuję Komisję przetargową w następującym składzie:


l. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2.   Wiesław Sasak  - Sekretarz

3.   Elżbieta Migacz - Członek

4.   Kazimierz Nakielski - Członek

 § 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 § 3.

 Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 28.06.2012r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
.

 § 4.  

Traci moc Zarządzenie nr 112/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej.

§ 5.

 Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 § 6                 

                         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek