Zarządzenie Nr 123/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:07
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 123/2012
Burmistrza
Starego Sącza
z dnia 25 czerwca 20
12 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i usi~2 pkt.: 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publi
cznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz
§ 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym czu Nr XVII /16812012 z dnia 26 stycznia
2012 roku Burmistrz Starego Sącza zardza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wy
konania uchwy budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2
012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik

Załączniki