Zarządzenie Nr 122/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 11:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
Zarządzenie Nr 122/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 25 czerwca 2012 roku

 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz
. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
I
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2Ó01 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.
2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki