Zarządzenie Nr 118/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
ZARZĄDZENIE Nr 118/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 22 czer
wca 2012 roku

 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Stary Sącz.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym .
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późno zm.)
zarządzam
, co następuje
 
§ 1
 
Postanawiam wydzierżawić Pani B. D. zam. (…) część nieruchomości gruntowej położonej w Barcicach, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 173 o powierzchni 0,16 ha, na okres od 23.07.2012 r. do 31.12.2012 r., natomiast od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. dzierżawiona będzie część w/w działki o powierzchni 0,08 ha, z przeznaczeniem na cel rolny.
 
§2
 
Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości:
1.      80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 001100) wolne od podatku VAT za okres od
23.07
.2012 do 31.12.2012 r.
 
2.      40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 001100) rocznie wolne od podatku VAT za
okres od 01
.01.2013 do 31.12.2014 r.
 
§ 3
 
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
 
           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek