Zarządzenie Nr 116/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:33
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
ZARZĄDZENIE NR 116/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 19 czerwca 2012 r.

 

w sprawie: uporządkowania dokumentacji archiwalnej.
 
Na podstawie art , 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samordzie gminnym ( tckst jcdnolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§1.
 
Zobowiązuje wszystkich pracowników Urdu Miejskiego w Starym Sączu do dokonania przeglądu posiadanej dokumentacji sprzed 2010 roku, jej uporządkowania, spisania na formularzach spisu zdawczo - odbiorczego, a następnie przekazania tych spisów osobie odpowiedzialnej za archiwum zakładowe, która określi terminy przejmowania akt.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urdu.
 
§ 3.
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów i Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek