Zarządzenie Nr 115/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:24
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 115/2012
BURMISTRZA STAREGO CZA
z dnia 19 czerwca 2012 r. 
  

                      
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urdu Miejskiego w Starym Sączu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jcdnolity )/  
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zardzam co następuje:

§1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urdu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego  cza z dnia 30 czerwca 2009 r. zmienionego
Zarządzeniami Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. oraz Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r. wprowadza
się następujące zmiany:

1. W § 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek
w godzinach od 9.00 - 10.30 oraz od godziny 14.00 do 15.00.".

,,2. W przypadku gdy w czwartek przypada dzień ustawowo wojny od pracy, Burmistrz, ;,ast9pca
Burmistrza przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym v, godzinach od
9.00 - 10.30.".

2.   W § 43 w ust. 3 zwrot "obywateli" zastępuje się zwrotem "strony".

3.   W § 43 w ust. 4 zwrot "obywateli" zastępuje się zwrotem "stron".

4.   § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Postępowanie kancelaryjne i zasady obiegu dokumentów w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna
wprowadzona Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów."

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 r. l pod lega
ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BlP Urzędu.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek