Zarządzenie Nr 112/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:20
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 

ZARZĄDZENIE NR 112/2012

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

 Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust l i 2 Ustawy
-
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:

                                                                § l

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania
pn.

Remont chodnika w ciągu ulicy Braterstwa Ludów w Starym Sączu.

powołuję komisję przetargową w naspującym sadzie:

l. Paweł Dybiec - Przewodniczący

2. Wiesław Sasak - Sekretarz

3. Elżbieta Migacz - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek                       

§2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

§3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
ni
eograniczonego w dniu 28.06.2012r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§4

 Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek