Zarządzenie Nr 108/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:05
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 108/2012
Burmistrza Starego Sącza

z dnia 04 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst1ednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 1 , art.21 ust. 1 i2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U.z 2010 r Nr 113 poz.759)

zarządzam co następuje;

§1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie
z wolnej ręki na
;

"Bieżące wykonywanie usługi oświetleniowej polegającej m/innymi na
prowadzeniu eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary
Sącz - będącego własnością Enion-u
"-

powołuję Komisję przetargową w składzie:
                   1.mgr inż. Elżbieta Migacz - przewodniczący

                   2.Kazimierz Nakielski             - sekretarz

                   3.Maria Dominik                      - członek

§ 2.

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej
określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

§ 3.

Zobowiązuję Komisje Przetargową do przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu z wolnej ręki w dniu
19.06.2012 r o godz.l0-tej
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek