Zarządzenie Nr 107/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 10:02
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 10:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 107/2012

Burmistrza Starego Sącza z dnia 04.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

N a podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

Termomodernizacja Gimnazjum w Starym Sączu etap I - wymiana stolarki okiennej

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1.Bonifacy WOLAK                                                  Przewodniczący

2.Wiesław SASAK                                                     Sekretarz

3.Magdalena ORŁOWSKA                                         Członek

4.Elżbieta PUCH                                                        Członek

§2

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 22.06.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek