Zarządzenie Nr 105/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 09:44
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 105/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 01 czerwca 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.żpkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z źno zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej w Starym czu Nr XVII/168 /2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.

2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki