Zarządzenie Nr 104/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 09:40
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 104/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w planach finansowych budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

"

gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVIII168
12012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 12012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące

zmiany :

1.      W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załączniki