Zarządzenie Nr 99/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska
 
ZARZĄDZENIE Nr 99/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 22 maja 2012 roku
 
W sprawie powołania komisji przejmującej nieruchomości przeznaczone pod budowę
drogi gminnej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142
, poz. 1591) i art. 12 ust. 4,
pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania 1_
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 193. poz. 1194)
zarządzam, co następuje
 
§ 1
 
Powołuję Komisję ds. przejęcia protokołem zdawczo - odbiorczym, nieruchomości
przeznaczonych pod budowę drogi gminnej nr 294251 K Gaboń Opalana - Osiedle;
w składzie:
1.      mgr inż. Paweł Dybiec - Przewodniczący
2.      Kazimierz Nakielski - Członek
3.      mgr inż. Agnieszka Bałuszyńska - Członek
 
§2
 
Wykonanie zarządzenie powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
oraz referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środow
iska.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek