Zarządzenie Nr 93/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 93 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 21.05.2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof.
Józefa Tischnera w Starym Sączu.  

,

Na podstawie art. 36 aust.Ll S i 14, w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. '/. 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz .u. Nr 142 poz.1591 ze zrn.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnych opiń rady szkoły i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu
z kuratorem oświaty powierzam Panu mgr Zdzisławowi Wojnarowskiemu stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, to
jest od dnia 01 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia J września
2012 r.


 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek