Zarządzenie Nr 92/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 09:22
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:24
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 92 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z
dnia 21.05.2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szky Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Skrudzinie.

Na podstawie art. 36 a ust.l,13 i 14, w zwzku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz .U. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§1

Po uzyskaniu pozytywnych opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu
z kuratorem oświaty powierzam Pani mgr Marii Kałuzińskiej stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skrudzinie , to jest od dnia Ol września 2012 f. do dnia
31 sierpnia 2017 f.

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.

 

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2012 r.


 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek