Zarządzenie Nr 91/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 09:12
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 91/2012
Burmistrza Starego Sącza
z
dnia 21.05.2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu.

Na podstawie art. 36 ';1 'ust.l ,13 i 14, w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 /.e
zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samordzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

Zarządzam co następuje :

§1

Po uzyskaniu pozytywnych opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z
kuratorem oświaty powierzam Panu mgr inż. Stanisławowi Majcy stanowisko
dyrektora Gimnazjum im.Julisza Słowackiego w Starym Sączu, na okres 5 lat
szkolnych, to jest od dnia 01 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 20l 7 r.

§2

Wykonanie Zardzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.


 

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2012 r.


BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek