Zarządzenie Nr 90/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 09:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 90 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z
dnia 21.05.2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Golkowicach.

 ,

Na podstawie art. 36 a ust.LlJ i 14, w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz .U. Nr 142 poz.1591 zc zm.)

 Zarządzam co następuje:

 § 1

 Po uzyskaniu pozytywnych opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z
kuratorem oświaty powierzam Pani mgr Renacie BURCIIEL stanowisko Dyrektora
Gimnazjum im.Jana Pawła II w Golkowicach, na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia
01' września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 §2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza  się pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia l września
2012 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek