Zarządzenie Nr 89 /2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 08:39
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 

Zarządzenie Nr 89 /2012
Burmistrza Starego Sącza
z
dnia 21.05.2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata
płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy.

Na podstawie art. 36 a ust.l,13 i 14, w związku z art. 5c pkt. z ustawy '/. dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze
zm.) w związku z art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz .u. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

Zarządzam co następuje :

§ l

Po uzyskaniu pozytywnych opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z
kuratorem oświaty powierzam Pani mgr Barbarze BAZlAK stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 01 września 2012 r. do dnia
3t'sierpnia 2017 r.

§2


 


Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.


 §3
 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia J września
2012 r.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek