Zarządzenie Nr 87/2012

rok 2012

data publikacji:  12-02-2013 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 08:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 87/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 18 maja 2012 roku
 

 sprawie powołania Zespołu do ustalenia zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które będą realizowane na terenie Gminy Stary Sącz w 2012 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia' psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.) oraz § 4.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128),

zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Zespół do ustalenia zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które
będą realizowane na terenie Gminy Stary Sącz w 2012 r. w składzie:
1. Elżbieta Łomnicka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
2.
'Grażyna Kopeć- Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
3.      Janina Nalepa - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
4.      Barbara Porębska - Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół
5.      Jolanta Koszkul- Kierownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
6.      Joanna Homoncik - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
7.      Józefa Zbrońska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
8.      Leszek Misiewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
9.      Monika Zagórowska - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
10. Maria Sosin - Dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

§2

Zadaniem Zespołu będzie ustalenie zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
które będą realizowane na terenie Gminy Stary Sącz w 2012 r. oraz ich okresowe monitorowanie
i przygotowanie sprawozdania.

§3

1.      Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu, spośród
członków Zespołu
, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2.      Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w
roku
, a zwołuje je Przewodniczący.
3.      Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym osoby
reprezentujące inne instytucje i organizacje pozarządowe.
4.      Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 3 nie otrzymują wynagrodzenia z
tytułu udziału w pracach Zespołu.
 5. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Starego Sącza.

§4

Obsługę administracyjno - organizacyjną Zespołu zapewnia Referat Organizacji 1 Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego.

 
§5

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności