Zarządzenie Nr 86/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 08:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 86/2012

Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.l9 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r
. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:

                                                                     ,                    § 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania
pn.
Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych.

        l. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych
       "Na Targowisko II" w Przysietnicy (dł. 150 mb).

            2. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych
        "Do Owsianków" w Popowicach (dł. 250 mb).

  powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

l. Paweł Dybiec - Przewodniczący

2. Wiesław Sasak - Sekretarz

3. Tadeusz Pasiut - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek

 §2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej
.

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 05.06.2012r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
.

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek