Zarządzenie Nr 84/2012

rok 2012

 
data publikacji:  12-02-2013 | 08:05
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 | 08:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 84/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XV11/168112012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26
stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U
. Nr 157 poz. 1240 z późno zm) Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany
:

1.       W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
           wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok 
     wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

      mgr Jacek Lelek

Załączniki