Zarządzenie Nr 83/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 14:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 83/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4: 'ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
nin
iejszego zarządzenia.

2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek
 

 Załącznik