Zarządzenie Nr 3/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 14:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                                                            ZARZĄDZENIE NR 3/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 9 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych
 
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)w związku z § 2 Uchwały nr XXXII 358/05 z dnia 28.02.2005 r. z późn. zm. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania.
 
zarządzam co następuje
 
§ 1
 
Ustalam koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w 2012 r.w wysokości 24,21 zł
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012 r.
 
 
Pełniący Funkcję Burmistrza
Starego Sącza
mgr Jacek Lelek