Zarządzenie Nr 37/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 14:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 ZARZĄDZENIE NR 37/2012 

 

                                                                        Burmistrza Starego Sącza

                                                                                     z dnia 12.03.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn
o zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t
.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:
Budowa zaplecza dla ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w Przysietnicy
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
1.      Bonifacy WOLAK Przewodniczący
2.      Wiesław SASAK Sekretarz
3.      Magdalena ORŁOWSKA Członek
4.      Elżbieta PUCH Członek
§2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 29.03.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
.
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ
 mgr Jacek Lelek