Zarządzenie Nr 42/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-02-2013 | 14:33
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2013 | 14:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia  16.03.2012r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Szkoły Podstawowej w Skrudzinie.
Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym !Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
§ 1
Przeznacza się 4,41 m3 drewna tartaczne iglastego oraz 1 mp drewna opałowego
liściastego dla Szkoły Podstawowej w Skrudzinie
.
§2
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Marii
Kałuzińskiej - dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrudzinie
.
§ 3
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek